polityka prywatności

 

25 maja 2018 roku weszło w życie RODO – nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych obejmujące wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. W naszej Akademii jednak od zawsze podchodzimy z szacunkiem i jak największą dbałością do tematu ochrony danych osobowych, dlatego nie musimy wiele zmieniać w naszym dotychczasowym funkcjonowaniu oraz kontakcie z otoczeniem.


Dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze działania do nowych wymogów prawnych. Wszystko po to, by zagwarantować Ci najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych i poinformować Cię o przetwarzaniu danych osobowych, dostępie do nich i innych uprawnieniach, które gwarantuje Ci rozporządzenie. Jako administrator Twoich danych osobowych działamy w oparciu o najwyższe standardy przetwarzania danych.


O wszystkich zmianach dotyczących naszych usług i dokumentacji, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na Ciebie i Twoje dane, będziemy informować Cię na bieżąco.


Administrator Danych

Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w bazie newslettera Akademia Światła Duszy i w bazie kontaktów firmowych jest firma Akademia Światła Duszy w Szczecinie NIP9551135195

 

Przetwarzanie danych – zakres, podstawa i cel

 

Dane przetwarzane są na podstawie prawa polskiego oraz podstawy prawnej: art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Do dostępu do tych danych mogą być dopuszczeni w wypadku podpisania gwarantujących zachowanie dyskrecji i niewykorzystanie danych do innych celów umów osoby fizyczne lub firmy współpracujące z naszą firmą jedynie na czas okresu współpracy w wypadku ściśle określonych i uzasadnionych administracją i rozwojem naszej firmy celów np. specjaliści pomagający w rozwoju strony internetowej, newslettera, metod zabezpieczania danych. Nasza firma nie prowadzi handlu danymi osobowymi i dokłada wszelkich starań by jak najlepiej je chronić, nie zakupuje również danych u podmiotów trzecich.

Dane będą przetwarzane przez okres funkcjonowania bazy newslettera do celów marketingowych przez co rozumiemy inspirowanie i informowanie o organizowanych przez nas warsztatach i wydarzeniach oraz do wysyłki preparatów Aura-Soma ze sklepu www.aurasoma.pl

 

W Bazie klientów indywidualnych przetwarzane są następujące kategorie danych: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, adres e-mail.


W bazie danych znajdują się adresy osób, które samodzielnie zapisały się na newsletter, uczestniczyły w organizowanych przez naszą firmę przedsięwzięciach lub wysłały zapytania o organizowane przez nas warsztaty i wydarzenia.

 

Posiadamy również oddzielną bazę danych firm, z którymi współpracowaliśmy do tej pory jako wykonawcy zleceń.

 

Okres przechowywania danych:


Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu cofnięcia wyrażonej przez Ciebie zgody lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Twoich danych do celów marketingowych. Jeżeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres e-mail: akademiaduszy@gmail.com


Baza Akademii Światła Duszy istnieje na czas nieokreślony służąc działalności firmy.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą


Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez nas przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, to jest:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w pkt. II powyżej.

 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych


W zakresie, w jakim udzieliłeś/udzieliłaś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres: akademiaduszy@gmail.com

Informacja o dobrowolności:


Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Ciebie. Jedyny rodzaj profilowania jaki stosujemy sporadycznie to geograficzne profilowanie newsletterów czyli np. czasami wysyłamy informacje o warsztatach w Poznaniu jedynie do osób, które wskazały Poznań jako swoje miasto zapisując się na nasz newsletter.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z nami pod adresem email:  akademiaduszy@gmail.com